Câu 3. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng? Hãy cho ví dụ và giải thích

Đề bài

Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng? Hãy cho ví dụ và giải thích.

Lời giải chi tiết

Có 2 tiêu chí giúp ta chọn khóa chính cho bảng :

 - Tập thuộc tính phải đủ để phân biệt các cá thể trong một bảng.

 - Số lượng thuộc tính nên là ít nhất.

Ví dụ : Trong bảng Sinhvien có các thuộc tính id, ten, ngaysinh. Id có thể giúp chúng ta phân biệt được các cá thể trong một bảng. Id, ten có thể giúp chúng ta phân biệt được các cá thể trong một bảng. Id, ten, ngaysinh cũng có thể giúp ta phân biệt được các cá thể trong một bảng. Tuy nhiên ta chọn id làm khóa chính vì vừa có ít thuộc tính nhất lại vừa đảm bảo điều kiện của khóa.

Nam.Name.Vn

list
close