Câu 3. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng? Hãy cho ví dụ và giải thích

Quảng cáo

Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng? Hãy cho ví dụ và giải thích

Trả lời:

Có hai tiêu chí phải đồng thời được thỏa khi chọn khóa chính cho bảng:

- Nó là khóa.

- Số thuộc tính là ít nhất

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải