Câu 2. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ

Đề bài

Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ.

Lời giải chi tiết

Những khái niệm cơ bản về hệ CSDL quan hệ :

- Cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ.

- Khóa: Các thuộc tính có thể được dùng để phân biệt các cá thể. 

- Khóa chính: Trong các khóa của một bảng người ta thường chọn một khóa làm khóa chính.

- Liên kết: Thực chất là sự liên kết giữa các bảng được xác lập dựa trên thuộc tính khóa.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo