Câu 3. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao

Quảng cáo

Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao

Trả lời:

Vì các hệ CSDL được phân tán trên các trạm có thể thực hiện song song nên tốc độ truy cập dữ liệu nhanh hơn so với hệ CSDL tập trung

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải