Câu 3. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao

Đề bài

Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao ?

Lời giải chi tiết

Vì các hệ CSDL được phân tán trên các trạm có thể thực hiện song song nên tốc độ truy cập dữ liệu nhanh hơn so với hệ CSDL tập trung.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo