Câu 2. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu

Quảng cáo

Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu

Trả lời

Đặt mật khẩu, mã hóa thống tin

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải