Câu 2. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu

Đề bài

Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hệ thống khi khai thác CSDL ?

Lời giải chi tiết

Với vị trí người dùng, để bảo vệ hệ thống khi khai thác CSDL ta có thể :

    • Đổi mật khẩu.

    • Mã hóa thông tin và nén dữ liệu.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo