Bài 10 trang 117 SGK Sinh học 9

Nêu những điểm khác nhau của hai phương pháp chọn lọc cá thể và chọn lọc hàng loạt.

Đề bài

Nêu những điểm khác nhau của hai phương pháp chọn lọc cá thể và chọn lọc hàng loạt

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Những điểm khác nhau của chọn lọc cá thể và chọn lọc hàng loạt là:

Chọn lọc cá thể

Chọn lọc hàng loạt

Dựa trên kiểu hình và kiểm tra kiểu gen

Dựa trên kiểu hình

Chọn lọc một số ít cá thể ưu tú

Chọn lọc một nhóm cá thể ưu tú

Hạt của các cây ưu tú được thu hoạch riêng, gieo riêng theo từng dòng

Hạt của các cây ưu tú được thu hoạch chung để làm giống cho vụ sau

Có hiệu quả đối với những tính trạng có hệ số di truyền thấp.

Có hiệu quả đối với những tính trạng có hệ số di truyền cao.

Đòi hỏi công phu, theo dõi chặt chẽ, khó áp dụng rộng rãi. Đơn giản, dễ làm, có thể áp dụng rộng rãi.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close