Bài 9. Đất nước buổi đầu độc lập (939- 967) SBT Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức

Ý nào không phản ánh đúng việc làm của Ngô Quyền để khôi phục nền độc lập dân tộc?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần A Bài tập 1

Trả lời câu hỏi phần A, bài tập 1 trang 30 SBT Lịch sử

Hãy xác định phương án đúng

1.1. Ý nào không phản ánh đúng việc làm của Ngô Quyền để khôi phục nền độc lập dân tộc?

A. Bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc.

B. Xưng vương.

C. Đóng đô ở Cổ Loa.

D. Đặt tên nước.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 1 trang 45 SGK Lịch sử 7

Lời giải chi tiết:

Năm 939, sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền bỏ chức tiết độ sứ, xưng vương và đóng đô ở Cổ Loa (Hà Nội).

=> Chọn D

1.2. Những việc làm của Ngô Quyền đã thể hiện điều gì?

A. Tư tưởng cát cứ.

B. Tinh thần độc lập, tự chủ.

C. Sự thần phục đối với nhà Nam Hán.

D. Sự phục hưng mạnh mẽ của dân tộc.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 1 trang 45 SGK Lịch sử 7

Lời giải chi tiết:

Những việc làm của Ngô Quyền thể hiện việc nền độc lập được khẳng định, tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này.

=> Chọn B

1.3. Những việc làm của Ngô Quyền có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước?

A. Đánh dấu quá trình dựng nước bắt đầu.

B. Nền độc lập dân tộc được khẳng định.

C. Tạo ra nền tảng cho công cuộc phát triển đất nước sau này.

D. Nền độc lập dân tộc được khẳng định và tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 1 trang 45 SGK Lịch sử 7

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa:

Nền độc lập dân tộc được khẳng định, tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này.

=> Chọn D

1.4. Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi và tình trạng cát cứ của 12 sứ quán vì 

A. sự xúi giục và hỗ trợ của nhà Nam Hán.

B. chính quyền trung ương của nhà Ngô suy yếu.

C. đời sống khổ cực nên nhân dân các nơi đã nổi dậy đấu tranh.

D. các quan lại ngoại thích lộng quyền.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 2 trang 46 SGK Lịch sử 7

Lời giải chi tiết:

Năm 944, Ngô Quyền mất, chính quyền nhà Ngô suy yếu nhanh chóng. Nhân cơ hội đó, các thế lực hào trưởng địa phương nổi lên, mỗi người chiếm cứ một vùng.

=> Chọn B

1.5. Để dẹp yên các sứ quân, chấm dứt tình trạng cát cứ, Đinh Bộ Lĩnh đã áp dụng biện pháp nào?

A. Biện pháp vừa mềm dẻo vừa cứng rắn.

B. Biện pháp cứng rắn.

C. Biện pháp thuyết phục.

D. Biện pháp mềm dẻo.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 2 trang 46 SGK Lịch sử 7

Lời giải chi tiết:

Với tài năng của mình, lại được nhân dân ủng hộ, Đinh Bộ Lĩnh đánh đâu thắng đó, được tôn là Vạn Thắng Vương. Trong 2 năm (966-967), bằng các biện pháp vừa mềm dẻo vừa cứng rắn, ông đã lần lượt dẹp yên các sứ quân.

=> Chọn A

1.6. Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào?

A. Đập tan tư tưởng cát cứ, chia rẽ.

B. Thống nhất đất nước, tạo tiền đề xây dựng và phát triển đất nước về sau.

C. Khiến phong kiến Trung Quốc phải kiêng nể.

D. Tạo điều kiện để mở rộng lãnh thổ đất nước.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 2 trang 46 SGK Lịch sử 7

Lời giải chi tiết:

Bằng các biện pháp vừa mềm dẻo vừa cứng rắn, ông lần lượt dẹp yên các sứ quân, chấm dứt tình trạng cát cứ, thống nhất đất nước và sau đó lập ra nhà Đinh.

=> Chọn B

Phần A Bài tập 2

Trả lời câu hỏi phần A, bài tập 2 trang 31 SBT Lịch sử

Hãy xác định câu đúng (Đ) hoặc sai (Sai) về nội dung lịch sử.

A. Chính quyền trung ương dưới thời Ngô do vua đứng đầu. Nhà vua có quyền quyết định mọi việc ở trung ương.

B. Thời Ngô, dưới vua có các quan văn, võ, phụ trách từng công việc.

C. Thời Ngô, ở địa phương vua giao cho các tướng lĩnh trấn giữ các châu quan trọng.

D. Thời Ngô, tổ chức chính quyền từ trung ương đến địa phương được xây dựng hoàn chỉnh.

E. Thời Ngô, đất nước được yên bình, văn hoá dân tộc được chú ý khôi phục.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 1 trang 45 SGK Lịch sử 7

Lời giải chi tiết

Chính quyền mới được thiết lập do vua là người đứng đầu, có quyền quyết định mọi việc, dưới có các quan văn, võ phụ trách từng công việc. Ở địa phương, vua giao các tướng lĩnh trấn giữ các châu quan trọng. Đất nước được yên bình, văn hoá dân tộc được chú ý khôi phục.

=> Chọn Đúng: B,C,E; Sai: A,D

Phần A Bài tập 3

Trả lời câu hỏi phần A, bài tập 3 trang 31 SBT Lịch sử

Hãy vẽ và hoàn thiện sơ đồ bộ máy tổ chức thời Ngô (theo mẫu dưới đây).

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 1 trang 45 SGK Lịch sử 7

Lời giải chi tiết

Chính quyền mới được thiết lập do vua là người đứng đầu, có quyền quyết định mọi việc, dưới có các quan văn, võ phụ trách từng công việc. Ở địa phương, vua giao các tướng lĩnh trấn giữ các châu quan trọng.

=> Chọn: (1) Quan Văn (Võ); (2) Quan Võ (Văn); (3) Thứ sử các châu

Phần A Bài tập 4

Trả lời câu hỏi phần A, bài tập 4 trang 32 SBT Lịch sử

Hãy xác định ý trả lời đúng về nguyên nhân Đinh Bộ Lĩnh chấm dứt được tình trạng cát cứ của12 sứ quân, thống nhất đất nước.

A. Do đáp ứng yêu cầu khách quan của đất nước.

B. Đinh Bộ Lĩnh là vị thủ lĩnh có tài, lại được nhân dân ủng hộ.

C. Thế lực của các sứ quân đã suy yếu.

D. Đinh Bộ Lĩnh có đội quân đông và được trang bị vũ khí đầy đủ.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 2 trang 46 SGK Lịch sử 7

Lời giải chi tiết

Ngô Quyền mất, chính quyền nhà Ngô suy yếu nhanh chóng. Nhân cơ hội đó, các thế lực hào trưởng địa phương nổi lên, mỗi người chiếm một vùng tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau (các thế lực sứ quân suy yếu).

Trong hoàn cảnh đó, với tài năng của Đinh Bộ Lĩnh, lại được nhân dân ủng hộ, Đinh Bộ Lĩnh đánh đâu thắng đó

=> Chọn A,B,C

Phần B Bài tập 1

Trả lời câu hỏi phần B, bài tập 1 trang 32 SBT Lịch sử

Có ý kiến cho rằng: “Ngô Quyền đã khẳng định được nền độc lập của dân tộc và tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này”. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 1 trang 45 SGK Lịch sử 7

Lời giải chi tiết:

Em đồng ý, vì:

- Chiến thắng Bạch Đằng (938) do Ngô Quyền lãnh đạo đã mở ra thời kì mới trong lịch sử dân tộc, khép lại 1000 năm bị đô hộ và mở ra thời kì độc lập tự chủ.

- Sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền bỏ chức tiết độ sứ, xưng vương và đóng đô ở Cổ Loa, xây dựng chính quyền tạo nền tảng căn bản cho công cuộc đất nước phát triển sau này.

Phần B Bài tập 2

Trả lời câu hỏi phần B, bài tập 2 trang 32 SBT Lịch sử

Những việc làm của Ngô Quyền sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có gì khác với những việc làm của Khúc Thừa Dụ sau khi khởi nghĩa thành công năm 905?

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 1 trang 45 SGK Lịch sử 7 kết hợp với kiến thức lịch sử đã học lớp 6

Lời giải chi tiết

Khác:

Việc làm của Khúc Thừa Dụ

Việc làm của Ngô Quyền

Khúc Thừa Dụ tự xưng là tiết độ sứ

Ngô Quyền bỏ chức tiết độ sứ, xưng vương và đóng đô ở Cổ Loa

Phần B Bài tập 3

Trả lời câu hỏi phần B, bài tập 3 trang 32 SBT Lịch sử

Hãy cho biết suy nghĩ của em về Đinh Bộ Lĩnh và công cuộc thống nhất đất nước của ông.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 2 trang 46 SGK Lịch sử 7

Lời giải chi tiết

Đinh Bộ Lĩnh là người có tài năng sáng suốt, dũng cảm mưu lược. Ông có công lao to lớn trong việc chấm dứt loạn 12 sứ quân, hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước.

close