Bài 7 trang 10 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 10 SGK Toán 8 tập 2. Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:

Đề bài

Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:

a) \(1 + x = 0\);     b) \(x + {x^2} = 0\)

c) \(1 - 2t = 0\);     d) \(3y = 0\);        

e) \(0x - 3 = 0\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình có dạng \(ax+b=0\), với \(a\) và \(b\) là hai số đã cho và \(a\ne0\), được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Lời giải chi tiết

Theo định nghĩa phương trình bậc nhất 1 ẩn là phương trình có dạng \(ax+b=0\;\;(a\ne0)\)

Do đó các phương trình là phương trình bậc nhất 1 ẩn là:

\(1 + x = 0\) ẩn là \(x\) và a=1;b=1

\(1 - 2t = 0\) ấn là \(t\) và a=-2;b=1

\(3y = 0\) ẩn là \(y\) và a=3;b=0

Các phương trình không là phương trình bậc nhất 1 ẩn là:

\(x + {x^2} = 0\) vì phương trình có chứa \(x^2\) nên không là phương trình bậc nhất 1 ẩn.

\(0x-3=0\) vì phương trình có \(a=0\) nên không là phương trình bậc nhất 1 ẩn.

Nam.Name.Vn

list
close