Bài 16 trang 43 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 43 SGK Toán 8 tập 2. Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

Đề bài

Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

a) \(x < 4\);          b) \(x ≤ -2\);           c) \(x > -3\);              d) \(x  ≥ 1\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a)\,\,\,S = {\rm{\{ }}x|x < 4\} \cr
& b)\,\,\,S = {\rm{\{ }}x|x \le - 2\} \cr
& c)\,\,\,S = {\rm{\{ }}x|x > - 3\} \cr
& d)\,\,S = {\rm{\{ }}x|x \ge 1\} \cr} \) 

Biểu diễn các tập nghiệm trên trục số: 

Nam.Name.Vn

list
close