Giải Bài 1.41 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính hợp lí theo mẫu: 25. 19 = 25. (20 – 1) = 25. 20 – 25. 1 = 500 – 25 = 475. a) 45. 29 b) 47. 98 c) 15. 998.

Đề bài

Tính hợp lí theo mẫu:

25. 19 = 25. (20 – 1) = 25. 20 – 25. 1 = 500 – 25 = 475.

a) 45. 29

b) 47. 98

c) 15. 998.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tách 1 thừa số thành hiệu của 1 số "đẹp” (tròn trăm, tròn chục,...) và 1 số khác

Lời giải chi tiết

a) 45. 29 = 45. (30 – 1) = 45. 30 – 45. 1 = 45. (3. 10) – 45 = (45. 3). 10 – 45

= 135. 10 – 45 = 1 350 – 45 = 1 305.

b) 47. 98 = 47. (100 – 2) = 47. 100 – 47. 2 = 4 700 – 94 = 4 606

c) 15. 998 = 15. (1 000 – 2) = 15. 1 000 – 15. 2 = 15 000 – 30 = 14 970.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close