Bài 1 trang 117 SGK Sinh học 9

Hãy giải thích sơ đồ: ADN (gen) —> mARN —> Prôtêin —> Tính trạng.

Đề bài

Hãy giải thích sơ đồ: ADN (gen) → mARN → Prôtêin → Tính trạng

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Lời giải chi tiết

ADN (gen) => mARN => Prôtêin => Tính trạng

Trong sơ đồ trên thể hiện mối quan hệ giữa ADN (gen), mARN, prôtêin, tính trạng.

Nội dung sơ đồ: Trình tự các nuclêôtit trên ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN, thông qua đó ADN quy định trình tự các axit amin trong chuỗi axit amin cấu thành prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

Như vậy, thông qua prôtêin, giữa gen và tính trạng có mối quan hệ mật thiết với nhau hay gen quy định tính trạng.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close