ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào?

ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào?

Quá trình tổng hợp các loại ARN diễn ra trong nhân.

- Các loại ARN đều được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là ADN dưới tác động của enzim.

- Sự liên kết giữa các nuclêôtit tuân theo nguyên tắc bổ sung: A – U, T – A, G – X, X – G (Khác với nhân đôi ADN là A – T)

Sơ đồ tư duy Mối quan hệ giữa gen và ARn:

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close