Trả lời Luyện tập 3 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. a) Thay thế dấu "?" bằng dấu b) Mô tả tập hợp M bằng hai cách.

Đề bài

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10.
a) Thay thế dấu "?" bằng dấu \( \in;  \notin \)

15[?] M, 9[?]M,

b) Mô tả tập hợp M bằng hai cách.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết tập hợp M bằng hai cách liệt kê và chỉ ra tính chất đặc trưng.

Lời giải chi tiết

a) Các phần tử của tập hợp M là: 7; 8; 9. Do đó:

\(15 \notin M;\,\,9 \in M\)

b)

\(\begin{array}{l}M = \left\{ {7;\,8;\,9} \right\}\\M = \left\{ {x \in \mathbb{N}|6 < x < 10} \right\}\end{array}\).

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close