Câu hỏi 6 trang 34 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 34 sách giáo khoa Hình học 11. Nêu cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn.

Lời giải chi tiết

Gọi hai đường tròn là (I1: R1) và (I2; R2).

+ TH1: I1 ≡ I2

Khi đó tâm vị tự O ≡ I1 ≡ I2; tỉ số vị tự \({k_1} = \frac{{{R_2}}}{{{R_1}}}\) và \({k_2} = - \frac{{{R_2}}}{{{R_1}}}\) biến đường tròn (I1; R1) thành đường tròn (I2; R2).

+ TH2: I1 ≠ I2.

Vẽ bán kính I1M bất kì.

Dựng đường kính AB của (I2; R2) sao cho AB // I1M.

MA; MB lần lượt cắt I1I2 tại O1 và O2.

Khi đó O1 và O2 chính là hai tâm vị tự của hai đường tròn.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo