Câu hỏi 1 trang 77 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 77 sách giáo khoa Hình học 11. Hãy nêu các cách xác định mặt phẳng, kí hiệu mặt phẳng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu các cách xác định mặt phẳng, kí hiệu mặt phẳng.

Lời giải chi tiết

Có 3 cách xác định mặt phẳng

– Một mặt phẳng được xác định khi biết ba điểm không thẳng hàng của nó.

Kí hiệu mp đi qua ba điểm A, b, C là (ABC).

– Một mặt phẳng được xác định khi biết một đường thẳng và một điểm nằm ngoài đường thẳng.

Mặt phẳng đi qua đường thẳng d và điểm A (không thuộc d) là (A,d).

– Một mặt phẳng được xác định khi biết hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng.

Mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau \(d_1,d_2\) là \((d_1,d_2)\).

Ngoài ra, từ định nghĩa của hai đường thẳng song song trong không gian ta còn có cách xác định.

– Hai đường thẳng song song xác định một mặt phẳng.

Mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song \(d_1,d_2\) là \((d_1,d_2)\).

Nam.Name.Vn

Quảng cáo