Tổng hợp bài tập Ngữ âm - Ôn hè Tiếng Anh lớp 4

Tải về

Tổng hợp bài tập Ngữ âm ôn hè Tiếng Anh lớp 4

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Read the words and put them on the lines. See the examples.

l-: Linda  

n-: night  

Bài 2. Complete and say the words aloud.

 

Bài 3. Complete and say the words aloud.

Bài 4. Complete and say the words aloud.

Bài 5. Fill in the blanks with s or sw.

Bài 6. Look and write sch or str.

Bài 7. Complete the sentences and say them aloud.

Bài 8. Complete the sentences and say them aloud.

Bài 9. Fill in the blanks with sk or xt.

 

Bài 10. Complete and say the words aloud.

Bài 11. Complete the sentences and say them aloud.

Bài 12. Complete and say the words aloud.

Bài 13. Complete and say the sentences aloud.

Bài 14. Complete and say the sentences aloud.

Bài 15. Look, write and match.

Bài 16. Complete and say the sentences aloud.

Bài 17. Put the stress marks on the words and say them aloud.

yellow

jacket

sixty

eighty

trousers

orange

fifty

purple

jumper

thousand

Bài 18. Complete the sentences with the verbs: enjoys, repeat, complete and invite. Say the sentences aloud.

Bài 19. Look at the words. Write them with stress marks (‘) and say them aloud.

crocodile

badminton

animal

beautiful

grandmother

elephant

basketball

grandfather

Bài 20. Look at the words. Write them with stress marks (‘) in the correct column. Then say them aloud.

enormous                 elephant                   November                   wonderful                   crocodile                   December                   beautiful                  

elephant

-

-

-

 

enormous

-

-

-


---------------------------THE END---------------------------

Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thực hiện: Ban chuyên môn HocTot.Nam.Name.Vn

Bài 1. Read the words and put them in the correct columns. See the examples.

(Đọc các từ và đặt chúng theo cột đúng. Hãy xem các ví dụ.)

 

l-

n-

Linda

 

night

 

 

Cách giải:

l-

n-

Linda (tên người)

listen (nghe)

later (sau đó)

late (trễ/ muộn)

night (đêm)

number (con số)

nice (tốt đẹp)

new (mới)

 

Bài 2. Complete and say the words aloud.

Cách giải:

1. Japan (nước Nhật Bản)

2. Japaneses (người Nhật Bản)

3. Viet Nam (nước Việt Nam)

4.  Vietnamese (người Việt Nam)

Bài 3. Complete and say the words aloud.

(Hoàn thành và đọc to các từ.)

 

Cách giải:

1. Thursday (thứ Năm)

2. birthday (sinh nhật)

3. third (ngày 3)

4. her bag (chiếc túi của cô ấy)

Bài 4. Complete and say the words aloud.

(Hoàn thành và đọc to các từ.)

 

Cách giải:

1. fourth (ngày 4)

2. fifth (ngày 5)

3. sixth (ngày 6)

4. March (tháng Ba)

Bài 5. Fill in the blanks with s or sw.

(Điền vào chỗ trống với s hoặc sw.)

Cách giải:

1. sing (hát)

2. swing (đánh đu)

3. sink (lặn)

4.  say (nói)

5. swim (bơi)

6. swan (con thiên nga)

Bài 6. Look and write sch or str.

(Nhìn và viết sch hoặc str.)

Cách giải:

1. school (trường học)

2. strawberry (dâu tây)

3. school bag (cặp sách)

4. strong (khỏe mạnh)

5. school yard (sân trường)

6. street (con đường)

Bài 7. Complete the sentences and say them aloud.

(Hoàn thành các câu và đọc to chúng lên.)

 

Phương pháp giải:

Các từ có chứa pl- và fl-:

plane (n): máy bay

play (v): chơi

fly a kite (v.phr): thả diều

flag (n): lá cờ

Thì hiện tại tiếp diễn:

Chủ ngữ số ít + is + V-ing

Chủ ngữ số nhiều + are + V-ing

Cách giải:

1. I have a model plane

(Tôi có một máy bay mô hình.)

2. Linda is playing the piano. 

(Linda đang chơi đàn dương cầm.)

3. They are flying kites. 

(Họ đang thả diều.)

4. This is the flag of Viet Nam. 

(Đây là lá cờ của nước Việt Nam.)

Bài 8. Complete the sentences and say them aloud.

(Hoàn thành các câu và đọc to chúng lên.)

Phương pháp giải:

Từ vựng có chưa âm -ct và -cts

subject (n): môn học

subjects (n): những môn học

district (n): quận

districts (n): các quận

Cách giải:

1. A: What subjects do you have today? 

   (Hôm nay bạn có những môn học nào?)

   B: I have Science, Maths and Music. 

   (Mình có môn Khoa học, Toán và Âm nhạc.)

2. My favourite subject is English. 

(Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh.)

3. My school is in Hoan Kiem district

(Trường học của tôi ở quận Hoàn Kiếm.)

4. There are thirteen districts in our city. 

(Có 13 quận trong thành phố của chúng tôi.)

Bài 9. Fill in the blanks with -sk or -xt.

(Điền vào các chỗ trống với sk hoặc xt.)

 

Cách giải:

1. task (bài tập)

2. text (văn bản)

3. mask (mặt nạ)

4. desk (bàn học)

Bài 10. Complete and say the words aloud.

(Hoàn thành và đọc to các từ.)

Cách giải:

1. painted /peɪntɪd/ (vẽ, sơn) => /ɪd/

2. played /pleɪd/ (chơi) => /d/

3. watched /wɒtʃt(xem) => /t/

Bài 11. Complete the sentences with school, cook, book and afternoon and say them aloud.

(Hoàn thành các câu và đọc to chúng lên.)

Phương pháp giải:

Từ vựng có chứa -oo-:

cook (v): nấu ăn

book (n): quyển sách

afternoon (n): buổi chiều

school (n): trường học

Cách giải:

1. My mother can cook very well. 

(Mẹ tôi có thể nấu ăn rất ngon.)

2. Look at the book on the table. 

(Hãy nhìn quyển sách trên bàn kìa.)

3. They usually play football in the afternoon

(Họ thường chơi bóng đá vào buổi chiều.)

4. We have lunch at school. 

(Chúng tôi ăn trưa ở trường.)

Bài 12. Complete and say the words aloud.

(Hoàn thành và đọc to các từ.)

Cách giải:

1. reading (đọc)

2. teacher (giáo viên)

3. field (cánh đồng)

4. a piece of cake (một miếng bánh)

Bài 13. Complete and say the sentences aloud.

(Hoàn thành và đọc to các câu.)

Phương pháp giải:

Từ vựng có chứa -sh-f

beef (n): thịt bò

fish (n): cá

leaf (n): chiếc lá

dish (n): cái đĩa

Cách giải:

1. Would you like some beef

(Bạn muốn ăn chút thịt bò không?)

2. His favourite food is fish

(Món ăn yêu thích của anh ấy là cá.)

3. What colour is the leaf in the picture? 

(Chiếc lá trong bức tranh màu gì?)

4. I would like a dish of vegetables.

(Tôi muốn một đĩa rau củ.)

Bài 14. Complete and say the sentences aloud.

(Hoàn thành và đọc to các câu.)

Phương pháp giải:

Từ vựng có chứa th-:

this: này

that: đó

there: kia

three: số 3

Cách giải:

1. That is my father. (Kia là bố tôi.)

2. This is my mother. (Đây là mẹ tôi.)

3. My sister is over there. (Chị tôi ở đằng kia.)

4. My brother is three years old. (Em trai tôi 3 tuổi.)

Bài 15. Look, write and match.

(Nhìn, viết và nối.)

 

Cách giải:

cl-

fl-

1. clothes (quần áo)

3. clock (đồng hồ)

5. clown (chú hề)

7. cloud (mây)

2. flower (bông hoa)

4. flag (lá cờ)

6. fly (bay)

8. flat (căn hộ)

 

Bài 16. Complete with the following words: supermarket, book, busy, bookshop and say the sentences aloud.

(Hoàn thành với các từ sau: supermarket, book, busy, bookshop và đọc to các câu.)

Phương pháp giải:

bookshop (n): nhà sách => 2 âm tiết

book (n): quyển sách => 1 âm tiết

busy (adj): bận rộn

supermarket (n): siêu thị

Cách giải:

1. Let’s go to the bookshop

(Cùng đến nhà sách nhé.)

2. I want to buy a book

(Mình muốn mua 1 quyển sách.)

3. He can’t go to the zoo because he is busy

(Anh ấy không thể đi sở thú vì anh ấy bận.)

4. My mother is in the supermarket

(Mẹ tôi đang ở siêu thị.)

Bài 17. Put the stress marks on the words and say them aloud.

(Đặt trọng âm lên các từ và đọc to chúng lên.)

yellow

jacket

sixty

eighty

trousers

orange

fifty

purple

jumper

thousand

 

Phương pháp giải:

Quy tắc: Các danh từ có 2 âm tiết thường có trọng âm 1.

Cách giải:

yellow (n): màu vàng

jacket (n): áo khoác

sixty (n): số 60

eighty (n): số 80

trousers (n): quần dài

orange (n): màu cam

fifty (n): số 50

purple (n): màu tím

jumper (n): bộ áo liền quần

thousand (n): hàng nghìn

 

Bài 18. Complete the sentences with the verbs: enjoys, repeat, complete and invite. Say the sentences aloud.

(Hoàn thành các câu với các động từ: enjoys, repeat, cpmplete, invite. Đọc to các câu lên.)

Phương pháp giải:

chủ ngữ số ít + enjoys: thích làm việc gì

repeat (v): lặp lại

complete (v): hoàn thành

invite (v): mời

Cách giải:

1. He enjoys playing football. 

(Anh ấy thích chơi đá bóng.)

2. Can you repeat your phone number? 

(Bạn có thể đọc lại số điện thoại được không?)

3. Complete and say this sentence aloud. 

(Hoàn thành và đọc to câu này lên.)

4. Jenny wants to invite Ann to her birthday party. 

(Jenny muốn mời Ann đến tiệc sinh nhật của mình.)

Bài 19. Look at the words. Write them with stress marks (‘) and say them aloud.

(Nhìn vào các từ. Viết chúng với dấu nhấn trọng âm và đọc to lên.)

crocodile

badminton

animal

beautiful

grandmother

elephant

basketball

grandfather

 

Cách giải:

crocodile (n): con cá sấu

badminton (n): cầu lông

animal (n): động vật

beautiful (adj): xinh đẹp

grandmother (n): bà (nội/ ngoại)

elephant (n): con voi

basketball (n): bóng rổ

grandfather (n): ông (nội/ ngoại)

 

Bài 20. Look at the words. Write them with stress marks (‘) in the correct column. Then say them aloud.

(Nhìn vào các từ. Viết chúng với dấu trọng âm vào cột đúng. Sau đó đọc to chúng lên.)

enormous                 elephant                   November                   wonderful                   crocodile                   December                   beautiful                  September

elephant

-

-

-

enormous

-

-

 

Cách giải:

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí