Giải sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Kết nối tri thức ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề, hoạt động, nhiệm vụ giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Nội dung đang cập nhật ...

bullet Chủ đề 1. Xây dựng và phát triển nhà trường

bullet Chủ đề 2. Khám phá bản thân

bullet Chủ đề 3. Rèn luyện bản thân

bullet Chủ đề 4. Trách nhiệm với gia đình

bullet Chủ đề 5. Phát triển cộng đồng

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 10 chủ đề:

Chủ đề 1: Xây dựng và phát triển nhà trường

Chủ đề 2: Khám phá bản thân

Chủ đề 3: Rèn luyện bản thân

Chủ đề 4: Trách nhiệm với gia đình

Chủ đề 5: Phát triển cộng đồng

Chủ đề 6: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

Chủ đề 7: Bảo vệ môi trường

Chủ đề 8: Các nhóm nghề cơ bản và yêu cầu của thị trường lao động

Chủ đề 9: Rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với nhóm nghề lựa chọn

Chủ đề 10: Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo hướng ngành, nghề lựa chọn