bullet Chủ đề 1: Thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người học sinh

bullet Chủ đề 7: Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương

bullet Chủ đề 8: Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp

bullet Chủ đề 9: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên