Sách bài tập Ngữ Văn 11 Kết nối tri thức gồm 9 bài học

Bài 1: Câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể

Bài 2: Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình

Bài 3: Cấu trúc của văn bản nghị luận

Bài 4: Tự sự trong truyện thơ dân gian và trong thơ trữ tình

Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch

Bài 6: Nguyễn Du - "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"

Bài 7: Ghi chép và tưởng tượng trong kí

Bài 8: Cấu trúc của văn bản thông tin

Bài 9: Lựa chọn và hành động