Giải Bài 8.59 trang 60 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại điểm M sao cho góc xMy có số đo bằng 60 độ. Trên tia My’ lấy một điểm N khác M rồi vẽ đường thẳng aa’ đi qua N và song song với xx’. a) Kể tên tất cả 8 góc có đỉnh M hoặc N , không kể các góc bẹt b) Dùng thước đo góc để đo 8 góc đã nêu trong câu a rồi sắp xếp chúng thành 2 nhóm, mỗi nhóm gồm các góc bằng nhau.

Đề bài

Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại điểm M sao cho góc xMy có số đo bằng 60\(^ \circ \). Trên tia My’ lấy một điểm N khác M rồi vẽ đường thẳng aa’ đi qua N và song song với xx’.

a)     Kể tên tất cả 8 góc có đỉnh M hoặc N , không kể các góc bẹt

b)    Dùng thước đo góc để đo 8 góc đã nêu trong câu a rồi sắp xếp chúng thành 2 nhóm, mỗi nhóm gồm các góc bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình rồi đọc tên các góc, đo góc

Lời giải chi tiết

a)     Tất cả 8 góc có đỉnh M hoặc N , không kể các góc bẹt là:

\(\widehat {xMy}';\widehat {xMy};\widehat {x'My};\widehat {x'My'};\widehat {aNy};\widehat {aNy'};\widehat {a'Ny};\widehat {a'Ny'}\)

b)    Đo góc ta được \(\begin{array}{l}\widehat {xMy} = \widehat {x'My'} = \widehat {aNy} = \widehat {a'Ny'} = 60^\circ ;\\\widehat {x'My} = \widehat {xMy'} = \widehat {a'Ny} = \widehat {aNy'} = 120^\circ \end{array}\)

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close