Giải Bài 2.13 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 3 và 5? 1 010; 1 945; 1 954; 2 010.

Đề bài

Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 3 và 5?

1 010; 1 945; 1 954; 2 010.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Số có tận cùng là 0; 5 thì chia hết cho 5

+Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

+Kiểm tra xem số nào vừa chia hết cho 5 và cho 3

Lời giải chi tiết

 Số chia hết cho 5 là số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Trong các số trên, các số chia hết cho 5 là: 1 010; 1 945; 2 010.

+) 1 010 có tổng các chữ số là 1 + 0 + 1 + 0 = 2, vì 2 ⋮̸ 3  nên 1 010 ⋮̸ 3

+) 1 945 có tổng các chữ số là 1 + 9 + 4 + 5 = 19, vì 19 ⋮̸ 3   nên 1 945 ⋮̸ 3

+) 2 010 có tổng các chữ số là 2 + 0 + 1 + 0 = 3, vì 3 ⁝ 3 nên 2 010 ⁝ 3

Vậy số chia hết cho cả 3 và 5 là: 2 010

                                                                                                          Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close