Giải bài 1 phần Trắc nghiệm trang 13 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

- Loài người là kết quả của quá trình tiến hoá từ - Người tối cổ đã xuất hiện cách ngày nay bao nhiêu năm? - Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Hãy xác định phương án đúng.


 

1.1

Loài người là kết quả của quá trình tiến hoá từ

A. Người tối cổ.                                              B. Vượn.

C. Vượn người.                                              D. Người tinh khôn.


Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin SGK trang 17

Quá trình tiến hóa từ Vượn người thành người đã diễn ra cách đây hàng triệu năm

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúg là C

Loài người là kết quả của quá trình tiến hoá từ Vượn người.   

HocTot.Nam.Name.Vn

1.2

Người tối cổ đã xuất hiện cách ngày nay bao nhiêu năm?

A. Khoảng 5 - 6 triệu năm.                                 B. Khoảng 4 triệu năm.

C. Khoảng 15 vạn năm.                                     D. Khoảng 3 triệu năm.

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin SGK trang 17

cách ngày nay khoảng 5-6 triệu năm đã có một loài Vượn người sinh sống 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Người tối cổ đã xuất hiện cách ngày nay5-6 triệu năm

HocTot.Nam.Name.Vn

1.3

Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

A. Khoảng 60 vạn năm trước.                             B. Khoảng 15 vạn năm trước.

C. Khoảng 4 vạn năm trước.                               D. Khoảng 10 vạn năm trước.

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin SGK trang 17

Đến khoảng 15 vạn năm trước thì người tối cổ biến đổi thành người tinh khôn

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là  B

Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian khoảng 15 vạn năm trước.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.4

So với loài Vượn người, về cấu tạo cơ thể, Người tối cổ tiến hoá hơn hẳn điểm nào?

A. Trán thấp và bợt ra sau, u mày nối cao.

B. Đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể.

C. Thể tích sọ lớn hơn, đã hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não.

D. Cơ thể Người tối cổ lớn hơn Vượn người.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức SGK trag 17

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

So với loài Vượn người, về cấu tạo cơ thể, Người tối cổ tiến hoá hơn hẳn điểm thể tích sọ lớn hơn, đã hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.5

 Phát minh quan trọng nhất của Người tối cổ là

A. chế tác công cụ lao động.                                               B. biết cách tạo ra lửa.

C. chế tác đồ gốm.                                                            D. chế tác đố gỏ, đồ gốm.

Phương pháp giải:

Tư duy và liên hệ tài liệu đọc thêm

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Phát minh quan trọng nhất của Người tối cổ là chế tác công cụ lao động.    

Vì chế tác được công cụ lao động. Con người không bị lệ thuộc vào thiên nhiên, sự tiến hóa trên cơ thể cũng rõ rệt hơn. Hơn thế nó còn là tiền đề cho sự xuất hiện "sản phẩm dư thừa" sau này, khiến xa hội phân hóa. 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close