Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 5 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 5 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (4 điểm): Cho các chất sau: K, C2H5OH, CH3COOH, CO2, FeO. Chất nào tác dụng được với nhau từng đôi một. Hãy viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện).

Câu 2 (3 điểm): Lấy 10 gam hỗn hợp axit axetic và rượu etylic tác dụng với lượng vừa đủ CaCO3 sinh ra 2,24 lít CO2 đktc).

Câu 3 (3 điểm): Đem 100ml dung dịch CH3COOH 1M tác dụng với 6,9 gam CH3CH2OH thu được 6,6 gam CH3COOC2H5. Tính hiệu suất phản ứng.

(Cho H = 1, C = 12, O = 16)

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(\eqalign{  & 2K + 2{C_2}{H_5}OH \to 2{C_2}{H_5}OK + {H_2}  \cr  & 2K + 2C{H_3}COOH \to 2C{H_3}COOK + {H_2}  \cr  & C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O({H_2}S{O_4}\text{đặc},{t^0})  \cr  & 2C{H_3}COOH + FeO \to {(C{H_3}COO)_2}Fe + {H_2}O \cr} \)

Mỗi phương trình đúng được 1 điểm

Câu 2:

\(\eqalign{  & 2C{H_3}COOH + CaC{O_3} \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + C{O_2} + {H_2}O  \cr  & {n_{C{O_2}}} = 0,1mol;{n_{C{H_3}COOH}} = 0,1.2 = 0,2mol.  \cr  & {m_{C{H_3}COOH}} = 0,2.60 = 12gam. \cr} \)

Thành phần % theo khối lượng của axit axetic \( = \dfrac{12}{20}.100\%  = 60\% \)

Câu 3:

\(\eqalign{  & {n_{C{H_3}COOH}} = 0,1mol;\cr&{n_{{C_2}{H_5}OH}} = {{6,9} \over {46}} = 0,15mol  \cr  & C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O({H_2}S{O_4}\text{đặc},{t^0}) \cr} \)

Rượu etylic dư, nếu phản ứng hoàn toàn thì số mol este là 0,1 mol

Hiệu suất phản ứng là: \( = \dfrac{6,6}{8,8}.100\%  = 75\% .\)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close