Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 2 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1: Kim loại vừa tác dụng với dụng dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch KOH:

A.Fe, AI

B.Ag, Zn

C.AI, Zn

D.AI, Cu

Câu 2: Có một mẫu dung dịch FeSO4 bị lẫn tạp chất CuSO4. Có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại nào?

A. Zn

B.Mg

C. Fe

D. Cu

Câu 3: Nung 6.4g Cu ngoài không khí thu được 6.4g CuO. Hiệu suất phản ứng là:

A. 50%

B. 70%

C. 60%

D. 100%

Câu 4: Cho 4.6g một kim loại M hóa trị I phản ứng với khí Clo tạo thành 11.7g muối. M là kim loại nào sau đây?

A. Ag

B. Li

C. K

D. Na

Câu 5: Kim loại đồng có thể phản ứng được với:

A. Dung dịch HCI

B. Dung dịch H2SO4 loãng

C. H2SO4 đặc. nóng

D.Dung dịch NaOH

Câu 6: Chi dùng nước nhận biết được ba chất rắn riêng biệt:

A. AI, Fe, Cu

B. AI, Na,Fe

C. Fe, Cu, Zn

D. Ag, Cu, Fe

Câu 7: Hợp chất nào của nhôm đưới đây tan nhiều được trong nước?

A.AICI3

B.AI3(PO4)2

C.AI2O3

D.AI(OH)3

Câu 8: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một sô nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm:

A.Dưới 2%

B.Trên 2%

C.Từ 2-5%

D.Trên 5%

Lời giải chi tiết

Câu 1:

2AI + 6HCI → 2AICI3+ 3H2

2AI + 2KOH + 2H2O → 2KAIO2 + 3H2

Zn + 2HCI → ZnCl2 – H2

Zn + 2KOH → K2ZnO2 + H2

Đáp án C

Câu 2:

Nhúng thanh Fe vào hỗn hợp dung dịch FeSO4 và CuSO4 thì CuSO4 sẽ phản ứng hết với Fe tạo FeSO4

kim loại Cu bám trên thanh Fe, nhấc thanh Fe ra khỏi dung dịch ta thu được dung dịch FeSO4 tinh khiết

Fe + CuSO4 → CuSO4 + Fe

Đáp án C

Câu 3:

n Cu = 0,1 mol

n CuO = 0,08 mol

Cu+O2 → CuO (1)

Lý thuyết 0,08 0,08 taol

Thực tế 01 0,08 mol

Hiệu suất phản ứng: H% = 0,08/0,1 = 80%

Đáp án A.

Câu 4:

2M + Cl2 → 2MCl

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng =>

m Cl2 phản ứng = 11, 7 – 4,6 = 7,1 (gam)

=> n Cl2 = 7,1 : 71 = 0,1 mol

n M = 2 n Cl2 = 0,2 mol

Khối lượng mol của kim loại M là:

4,6 : 0,2 = 23 (gam/mol)

M là kim loại Na

Đáp án D

Câu 5

Kim loại đồng có thể phản ứng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + H2O

Đáp án C

Câu 6

Đổ nước lần lượt vào 3 ống nghiệm có chứa 3 kim loại là Al, Na, Fe

=> Kim loại tan trong nước là Na

Na + H2O NaOH + ½ H2

2 kim loại còn lại là Al và Fe

Cho 2 kim loại trên tác dụng với dung dịch NaOH

=> Kim loại tan được trong dung dịch NaOH tạo khí bay lên là Al

Al + NaOH + H2O NaAlO2 + 3/2 H2

Còn lại là Fe

Đáp án B

Câu 7

Hợp chất tan được nhiều trong nước của Al là AlCl3

Đáp án A

Câu 8

Thép là hợp kim của sắt và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm dưới 2%

Đáp án A

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close