Chương II. Một số nền văn minh thế giới thời kỉ cổ-trung đại