• Lý thuyết Từ loại

    Gồm: Danh từ, Động từ, Tính từ

    Xem chi tiết
  • Bài tập Từ loại

    Tìm danh từ trong đoạn thơ sau và đặt câu có chủ ngữ là một trong các danh từ tìm được đó. Em hãy gạch dưới động từ trong mỗi cụm từ sau. Điền các tính từ thích hợp vào chỗ trống. Cho các từ ngữ sau. Cho đoạn văn sau.

    Xem lời giải