• pic

  Bài 1 trang 77 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 77 Sách bài tập Sinh học 8. Bài tiết là gì ? Hoạt động bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể người ?

 • pic

  Bài 2 trang 77 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 77 Sách bài tập Sinh học 8. Thành phẩn của nuớc tiểu đẩu khác vói máu như thế nào ?

 • pic

  Bài 1 trang 78 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 78 Sách bài tập Sinh học 8. Vì sao có sự khác nhau về thành phần của nước tiểu đầu và máu ?

 • pic

  Bài 2 trang 78 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 78 Sách bài tập Sinh học 8. Sự tạo thành nước tiểu đã diễn ra như thế nào ?

 • pic

  Bài 3 trang 79 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 79 Sách bài tập Sinh học 8. Hệ bài tiết nước tiểu của người có thể bị gây hại như thế nào ?

 • pic

  Bài 3 trang 78 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 78 Sách bài tập Sinh học 8. Thành phần nuớc tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở những điểm nào ?

 • pic

  Bài 4 trang 78 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 78 Sách bài tập Sinh học 8. Quá trình tạo nước tiểu gổm những giai đoạn nào ? Mỗi giai đoạn có gì khác nhau ?

 • pic

  Bài 4 trang 79 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 79 Sách bài tập Sinh học 8. Vì sao có sự khác nhau về thành phần nước tiểu chính thức và nước tiểu đầu ?

 • pic

  Bài 5 trang 79 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 79 Sách bài tập Sinh học 8. Làm thế nào để có một hệ bài tiết nước tiểu khoẻ mạnh ?

 • pic

  Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 79

  Giải bài 1,2,3,4,5 Sách bài tập Sinh học 8 trang 79. Các cơ quan bài tiết quan trọng là: