• Bài 1 trang 15 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 15 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào tháp dân số năm 1989 và năm 2009, hãy: a) Tính và điền nội dung vào bảng sau: b) Đánh dấu (X) vào ý đúng. - Tháp dân số có phần đỉnh mở rộng hơn là A. tháp năm 1989. B. tháp năm 2009. - Tháp dân số có phần thân mở rộng hơn là A. tháp năm 1989. B. tháp năm 2009. - Tháp dân số có phần đáy mở rộng hơn là A. tháp năm 1989. B. tháp năm 2009.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 16 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 16 vở bài tập Địa lí 9, Từ những phân tích và so sánh trên, cho biết: Đánh dấu (X) vào ý đúng a) Nước ta có cơ cấu dân số thuộc loại A. già. B. trẻ. b) Cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta đang thay đổi theo hướng A. già đi B. trẻ hơn. c) Sự thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta là do A. chất lượng cuộc sống đang tăng. B.công tác dân số kế hoạc hóa gia đình có hiệu quả C. cả hai ý trên đều đúng D. cả hai ý trên đều sai

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 16 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 16 vở bài tập Địa lí 9, Điền những nội dung thích hợp vào sơ đồ sau:

  Xem lời giải