• Câu 1 trang 13 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 13 SBT địa 9, Căn cứ vào bảng 4.1 a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo các ngành ở nước ta, năm 1989 và năm 2010. b) Căn cứ vào biểu đồ, hãy nhận xét vế cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta từ năm 1989 đến năm 2010.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 14 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 14 SBT địa 9, Nhận xét về sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó.

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 15 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 15 SBT địa 9, Dựa vào bảng 4.3: Nhận xét tình hình thất nghiệp và thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn của cả nước, Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 15 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 15 SBT địa 9, Căn cứ vào bảng 4.4: Nhận xét sự chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người giữa thành thị và nông thôn so với trung bình cả nước.

  Xem lời giải
 • Câu 5 trang 16 SBT địa 9

  Giải câu 5 trang 16 SBT địa 9, Dựa vào bảng 4.5 a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ hộ nghèo của cả nước, thành thị, nông thôn, của Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. b) Qua biểu đồ nhận xét sự chêch lệch về tỉ lệ hộ nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

  Xem lời giải