• Bài 1 trang 94 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 94 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Các bộ phận của vùng biển nước ta tính từ bờ ra là: A. lãnh hải, nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. B. lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế. C. nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. D. nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 94 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 94 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung phù hợp vào bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 95 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 95 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung phù hợp vào sơ đồ sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 95 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 95 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Cần phát triển tổng hợp kinh tế biển không phải vì: A. để cạnh tranh với các ngành kinh tế trên đất liền. B. tài nguyên biển sẽ được khai thác hợp lí hơn. C. các ngành kinh tế biển hỗ trợ nhau cùng phát triển. D. góp phần bảo vệ môi trường biển.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 95 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 95 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung phù hợp để hoàn chỉnh sơ đồ sau:

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 96 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 6 trang 96 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng nhất. Cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ không phải vì: A. làm tăng sản lượng đánh bắt hải sản. B. vừa tăng sản lượng đánh bắt vừa bảo vệ chủ quyền biển. C. nguồn hải sản ven bờ bị khai thác quá mức. D. xa bờ ít thiên tai hơn.

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 96 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 7 trang 96 vở bài tập Địa lí 9,Kể tên một số hoạt động du lịch biển đảo.

  Xem lời giải