• Bài 1 trang 92 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 92 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện tỉ trọng sản lượng thủy sản các loại của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2014. b) Giải thích nguyên nhân mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 93 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 93 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Nghề nuôi tôm xuất khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long phát triển không phải do: A. diện tích nuôi tôm mở rộng. B. điều kiện khí hậu thuận lợi với nghề nuôi tôm. C. thị trường tiêu thụ lớn. D. lực lượng lao động trong nghề nuôi tôm đông hơn các nghề khác.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 93 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 93 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bài 35, 36 trong SGK và sự hiểu biết, hãy hoàn chỉnh sơ đồ sau.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 94 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 94 vở bài tập Địa lí 9, Trình bày một số khó khăn và nêu một số giải pháp khắc phục để phát triển thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.

  Xem lời giải