• Bài tập trang 35 Tập bản đồ Địa lí 8

    Giải bài tập trang 35 tập bản đồ Địa lí 8, Quan sát kĩ hai lát cắt dưới đây Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh và đưa ra nhận xét về những điểm khác nhau của hai lát cắt (các sườn núi, đường chia nước, bộ phận địa hình trên lãnh thổ nước ta và nước bạn).

    Xem lời giải