• Bài 1 trang 69 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 69 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào các hình 24.3 và 26.1 trong SGK, hãy điền vào chỗ trống (…) các địa danh phù hợp để hoàn chỉnh sơ đồ.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 69 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 69 vở bài tập Địa lí 9, Nhận xét tóm tắt tiềm năng phát triển kinh tế biển của Duyên hải Nam Trung Bộ.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 70 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 70 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau a) So sánh sản lượng thủy sản của Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ so với toàn vùng Duyên hải miền Trung, điền vào ô trống (…) trong bảng. b) Đánh dấu (X) vào ý đúng - Duyên hải Nam Trung Bộ khai thác thủy sản nhiều hơn Bắc Trung Bộ, không phải do:

  Xem lời giải