• Bài 1 trang 55 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 55 vở bài tập Địa lí 9, Hãy vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng căn cứ vào bảng số liệu dưới đây (năm gốc 1995 = 100,0%).

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 56 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 56 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bài 20, 21 trong SGK và sự hiểu biết, hãy điền nội dung phù hợp để hoàn chỉnh bảng sau

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 65 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 56 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào số liệu bình quân lương thực theo đầu người của cả nước (năm 1995: 363,1kg/người, năm 2000: 444,8 kg/người, năm 2005: 480,9 kg/người, năm 2010: 513,4 kg/người, năm 2014: 553,1 kg/người), tính toán rồi điền nội dung phù hợp vào bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 57 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 57 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số sẽ góp phần: A. tăng sản lượng lương thực. B. tăng bình quân lương thực theo đầu người. C. cả hai ý trên đều đúng

  Xem lời giải