Bài 20 Trang 161 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính

LG a

\(\int\limits_0^\pi  {5{{\left( {5 - 4\cos t} \right)}^{{1 \over 4}}}} \sin tdt;\)

Lời giải chi tiết:

Đặt \(u = 5 - 4\cos t \Rightarrow du = 4\sin tdt \) \(\Rightarrow \sin tdt = {1 \over 4}du\)

\(\int\limits_0^\pi  {5{{\left( {5 - 4\cos t} \right)}^{{1 \over 4}}}} \sin tdt\) \( = \dfrac{5}{4}.\left. {\dfrac{{{u^{\frac{1}{4} + 1}}}}{{\frac{1}{4} + 1}}} \right|_1^9\) \( = {5 \over 4}\int\limits_1^9 {{u^{{1 \over 4}}}du = \left. {{u^{{5 \over 4}}}} \right|} _1^9 = {9^{{5 \over 4}}} - 1\)

LG b

\(\int\limits_0^{\sqrt 3 } {{{{x^3}dx} \over {\sqrt {{x^2} + 1} }}} .\) 

Lời giải chi tiết:

Đặt \(\displaystyle u = \sqrt {{x^2} + 1}  \Rightarrow {u^2} = {x^2} + 1 \) \(\displaystyle \Rightarrow udu = xdx \) \(\displaystyle \Rightarrow {x^3}dx = {x^2}.xdx = \left( {{u^2} - 1} \right)udu\)

\(\displaystyle \int\limits_0^{\sqrt 3 } {{{{x^3}dx} \over {\sqrt {{x^2} + 1} }}}  = \int\limits_1^2 {{{\left( {{u^2} - 1} \right)u} \over u}} du\)

\(\displaystyle \int\limits_1^2 {\left( {{u^2} - 1} \right)du}  = \left. {\left( {{{{u^3}} \over 3} - u} \right)} \right|_1^2\) \(\displaystyle = \frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} + 1\) \(\displaystyle = {4 \over 3}\)

 Nam.Name.Vn

list
close