• Câu hỏi mở đầu trang 9

  Khi diễu hành, để đội hình được giữ vững, ở mỗi bước, những người tham gia cần tiến đều nhau về cùng một hướng.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 9, 10

  Ở mỗi bước của đội hình diễu hành, gọi vectơ dịch chuyển của mỗi người tham gia là vectơ có điểm gốc và điểm ngọn tương ứng là vị trí trước và sau khi bước của người đó

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 10, 11

  Phép tịnh tiến biến \({T_{\overrightarrow u }}\) iến M thành M', N thành N' (H.1.7).

  Xem chi tiết
 • Bài 1.3 trang 11

  Cho (overrightarrow u ) là một vectơ chỉ phương của đường thẳng (Delta ).

  Xem chi tiết
 • Bài 1.4 trang 11

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (left( C right):{rm{ }}{left( {x{rm{ }}-{rm{ }}1} right)^2}; + {rm{ }}{left( {y{rm{ }} + {rm{ }}2} right)^2}; = {rm{ }}25)

  Xem chi tiết
 • Bài 1.5 trang 11

  Trong việc lát sàn nhà như Hình 1.11, viên gạch ở hàng dọc thứ 4 từ trái sang và hàng ngang thứ 2 từ dưới lên là ảnh của viên gạch ở góc dưới bên trái qua phép tịnh tiến theo vectơ nào?

  Xem chi tiết