• Câu 1 trang 7 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 7 SBT địa 9, Dựa vào bảng 2.1: a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện dân số nước ta, thời kì 1960 – 2011. b) Qua biểu đồ nêu nhận xét về sự phát triển dân số nước ta thời kì 1960 – 2011.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 8 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 8 SBT địa 9, Dựa vào số liệu dưới đây: - Số dân thành thị nước ta năm 2010: 26515,9 nghìn người. - Số dân nông thôn nước ta năm 2010: 60416,6 nghìn người. - Tỉ lệ dân số thành thị ở nước ta năm 1999 là: 23,5%. a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số thành thị so với số dân cả nước trong hai năm: 1999 và 2010. b) Qua biểu đồ nêu nhận xét.

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 9 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 9 SBT địa 9, Căn cứ bảng 2.2: a) Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện tỉ số giới tính theo các vùng nước ta, năm 2009. b) Nhận xét.

  Xem lời giải