Giải Bài 1.47 trang 20 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không đặt tính, hãy so sánh: a) m = 19. 90 và n = 31. 60 b) p = 2 011. 2 019 và q = 2 015. 2 015.

Đề bài

Không đặt tính, hãy so sánh:

a) m = 19. 90 và n = 31. 60

b) p = 2 011. 2 019 và q = 2 015. 2 015.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối giữa phép nhân và phép cộng

Lời giải chi tiết

a)+) m = 19. 90 = 19. (3. 30) = (19. 3). 30

+) n = 31. 60 = 31. (3. 20) = (20. 3). 31

Vì 19 < 20; 30 < 31 nên (19. 3). 30 < (20. 3). 31 hay m < n.

Vậy m < n.

b) p = 2 011. 2 019 = 2 011. (2 015 + 4) = 2 011. 2 015 + 2 011. 4 

    q = 2 015. 2 015 = (2 011 + 4). 2 015 = 2 011. 2 015 + 4. 2015

       = 2 011. 2 015 + 2 015. 4

Vì 2 011 < 2 015 nên 2 011. 4 < 2 015. 4 

nên 2 011. 2 015 + 2 011. 4 < 2 011. 2 015 + 2 015. 4

Do đó p < q

Vậy p < q

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close