• Câu 1 trang 30 SBT địa 9

    Giải câu 1 trang 30 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. a) Đặc điểm phân bố của công nghiệp mía đường là b) Trong các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố công nghiệp, nhân tố kinh tế - xã hội bao giờ cũng mang tính quyết định, nhân tố tự nhiên chỉ tạo cơ sở, đặt nền tảng cho sự phân bố”. Nhận định trên là

    Xem lời giải
  • Câu 2 trang 30 SBT địa 9

    Giải câu 2 trang 30 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau:

    Xem lời giải