• Câu 1 trang 28 SBT địa 9

    Giải câu 1 trang 28 SBT địa 9, Cho bảng 10.1: a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các nhóm cây ở nước ta trong 2 năm. b) Nhận xét sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây.

    Xem lời giải
  • Câu 2 trang 29 SBT địa 9

    Giải câu 2 trang 29 SBT địa 9, Cho bảng 10.2: a) Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng đàn gia súc gia cầm của nước ta qua các năm. b) Dựa vào bảng số liệu 10.2 và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét và giải thích tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng nhanh? Tại sao đàn trâu không tăng?

    Xem lời giải