Trắc nghiệm: Hơn, kém nhau bao nhiêu Toán 2 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Bạn Nga có 8 cái kẹo, bạn Hà có 5 cái kẹo. Hỏi bạn nào có nhiều kẹo hơn?

A. Bạn Nga

B. Bạn Hà
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Bạn Nga có 8 cái kẹo, bạn Hà có 5 cái kẹo. Hỏi bạn Nga có nhiều hơn bạn Hà bao nhiêu cái kẹo?

A. 2 cái kẹo 
B. 3 cái kẹo
C. 4 cái kẹo 
D. 5 cái kẹo
Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Trong sân có 4 con ngỗng và 9 con vịt. 
Vậy số ngỗng kém số vịt   con.
Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Mai 7 tuổi, bố 39 tuổi. Hỏi bố hơn Mai bao nhiêu tuổi?
A. 22 tuổi
B. 31 tuổi
C. 32 tuổi
D. 35 tuổi
Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Có 36 bông hoa hồng và 20 bông hoa cúc. 
Vậy hoa hồng nhiều hơn hoa cúc   bông.
Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới mấy con?

 

Bài giải

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới là:


= (con)
Đáp số: con chim.
Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

- Bút chì dài hơn bút mực cm.
- Bút sáp ngắn hơn bút chì cm.
Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)
Biết rằng rùa nâu 18 tuổi, rùa vàng 12 tuổi, rùa xám 10 tuổi. Khi đó ta có các nhận xét:
A. Rùa vàng hơn rùa xám 2 tuổi
B. Rùa xám hơn rùa vàng 2 tuổi
C. Rùa vàng kém rùa nâu 2 tuổi
D. Rùa vàng kém rùa nâu 6 tuổi
E. Rùa nâu kém rùa xám 8 tuổi
G. Rùa nâu hơn rùa xám 8 tuổi
Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.

Mai và Nam gấp được các thuyền giấy như hình dưới đây.

a) Mai gấp được hơn Nam cái thuyền.
b) Để hai bạn có số thuyền bằng nhau, Mai cần cho Nam cái thuyền.
Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Bút đỏ dài hơn bút vàng 4 cm, bút vàng dài hơn bút xanh 3 cm. Hỏi bút đỏ dài hơn bút xanh mấy xăng-ti-mét?

A. 1 cm

B. 3 cm
C. 4 cm
D. 7 cm

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Bạn Nga có 8 cái kẹo, bạn Hà có 5 cái kẹo. Hỏi bạn nào có nhiều kẹo hơn?

A. Bạn Nga

B. Bạn Hà
Đáp án

A. Bạn Nga

Phương pháp giải :

So sánh số kẹo của hai bạn, từ đó xác định được bạn nào có nhiều kẹo hơn.

Lời giải chi tiết :

Ta có: 8 > 5.

Vậy bạn Nga có nhiều kẹo hơn.

Chọn A.
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Bạn Nga có 8 cái kẹo, bạn Hà có 5 cái kẹo. Hỏi bạn Nga có nhiều hơn bạn Hà bao nhiêu cái kẹo?

A. 2 cái kẹo 
B. 3 cái kẹo
C. 4 cái kẹo 
D. 5 cái kẹo
Đáp án
B. 3 cái kẹo
Phương pháp giải :
Để tìm số cái kẹo bạn Nga có nhiều hơn bạn Hà ta lấy số cái kẹo bạn Nga có trừ đi số cái kẹo bạn Hà có.
Lời giải chi tiết :
Bạn Nga có nhiều hơn bạn Hà số cái kẹo là:
8 – 5 = 3 (cái kẹo)
Đáp số: 3 cái kẹo.

Chọn B.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Trong sân có 4 con ngỗng và 9 con vịt. 
Vậy số ngỗng kém số vịt   con.
Đáp án
Trong sân có 4 con ngỗng và 9 con vịt. 
Vậy số ngỗng kém số vịt   con.
Phương pháp giải :
Để tìm số ngỗng kém số vịt bao nhiêu con ta lấy số con vịt trừ đi số con ngỗng.
Lời giải chi tiết :
Số ngỗng kém số vịt là:
9 – 4 = 5 (con)
Đáp số: 5 con.
Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 5.
Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Mai 7 tuổi, bố 39 tuổi. Hỏi bố hơn Mai bao nhiêu tuổi?
A. 22 tuổi
B. 31 tuổi
C. 32 tuổi
D. 35 tuổi
Đáp án
C. 32 tuổi
Phương pháp giải :
Để tìm số tuổi bố Mai hơn Mai ta lấy số tuổi của bố trừ đi số tuổi của Mai.
Lời giải chi tiết :
Bố hơn Mai số tuổi là:
39 – 7 = 32 (tuổi)
Đáp số: 32 tuổi.

Chọn C.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Có 36 bông hoa hồng và 20 bông hoa cúc. 
Vậy hoa hồng nhiều hơn hoa cúc   bông.
Đáp án
Có 36 bông hoa hồng và 20 bông hoa cúc. 
Vậy hoa hồng nhiều hơn hoa cúc   bông.
Phương pháp giải :
Để tìm số bông hoa hồng nhiều hơn hoa cúc ta lấy số bông hoa hồng trừ đi số bông hoa cúc.
Lời giải chi tiết :

Hoa hồng nhiều hơn hoa cúc số bông là:

 36 – 20 = 16 (bông)

Đáp số: 16 bông.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 16.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới mấy con?

 

Bài giải

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới là:


= (con)
Đáp số: con chim.
Đáp án
Bài giải

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới là:


= (con)
Đáp số: con chim.
Phương pháp giải :

- Đếm số con chim đậu ở mỗi cành.

- Để tìm số con chim cành trên hơn số con chim cành dưới ta lấy số chim cành trên trừ đi số chim cành dưới.

Lời giải chi tiết :

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới là:

6 – 4 = 2 (con)

Đáp số: 2 con chim.
Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

- Bút chì dài hơn bút mực cm.
- Bút sáp ngắn hơn bút chì cm.
Đáp án
- Bút chì dài hơn bút mực cm.
- Bút sáp ngắn hơn bút chì cm.
Phương pháp giải :

- Quan sát hình vẽ để tìm độ dài của mỗi chiếc bút.

- Để tìm số xăng-ti-mét bút chì dài hơn bút mực ta lấy độ dài bút chì trừ đi độ dài bút mực.

- Để tìm số xăng-ti-mét bút sáp ngắn hơn bút chì ta lấy độ dài bút chì trừ đi độ dài bút sáp.
Lời giải chi tiết :

Quan sát hình vẽ ta có độ dài mỗi chiếc bút như sau:

Bút chì: 25 cm ;              Bút mực: 20 cm ;            Bút sáp: 10 cm.

Bút chì dài hơn bút mực số xăng-ti-mét là:

          25 – 20 = 5 (cm)

Bút sáp ngắn hơn bút chì số xăng-ti-mét là:

          25 – 10 = 15 (cm)

Vậy:

- Bút chì dài hơn bút mực 5 cm.

- Bút sáp ngắn hơn bút chì 15 cm.

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)
Biết rằng rùa nâu 18 tuổi, rùa vàng 12 tuổi, rùa xám 10 tuổi. Khi đó ta có các nhận xét:
A. Rùa vàng hơn rùa xám 2 tuổi
B. Rùa xám hơn rùa vàng 2 tuổi
C. Rùa vàng kém rùa nâu 2 tuổi
D. Rùa vàng kém rùa nâu 6 tuổi
E. Rùa nâu kém rùa xám 8 tuổi
G. Rùa nâu hơn rùa xám 8 tuổi
Đáp án
A. Rùa vàng hơn rùa xám 2 tuổi
D. Rùa vàng kém rùa nâu 6 tuổi
G. Rùa nâu hơn rùa xám 8 tuổi
Phương pháp giải :

- Để tìm số tuổi rùa nâu hơn rùa vàng (hoặc rùa vàng kém rùa nâu) ta lấy số tuổi của rùa nâu trừ đi số tuổi của rùa vàng.

   Để tìm số tuổi rùa vàng hơn rùa xám (hoặc rùa xám kém rùa vàng) ta lấy số tuổi của rùa vàng trừ đi số tuổi của rùa xám.

   Để tìm số tuổi rùa nâu hơn rùa xám (hoặc rùa xám kém rùa nâu) ta lấy số tuổi của rùa nâu trừ đi số tuổi của rùa xám.

Lời giải chi tiết :

Rùa vàng hơn rùa xám số tuổi là:

           12 – 10 = 2 (tuổi)

Rùa vàng kém rùa nâu số tuổi là:

          18 – 12 = 6 (tuổi)

Rùa nâu hơn rùa xám số tuổi là:

          18 – 10 = 8 tuổi

Vậy trong các đáp án đã cho, các đáp án đúng là A, D, G.
Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.

Mai và Nam gấp được các thuyền giấy như hình dưới đây.

a) Mai gấp được hơn Nam cái thuyền.
b) Để hai bạn có số thuyền bằng nhau, Mai cần cho Nam cái thuyền.
Đáp án
a) Mai gấp được hơn Nam cái thuyền.
b) Để hai bạn có số thuyền bằng nhau, Mai cần cho Nam cái thuyền.
Phương pháp giải :

- Quan sát hình vẽ để tìm số cái thuyền mỗi bạn gấp được.

- Để tìm số cái thuyền Mai gấp được hơn Nam ta lấy số cái thuyền Mai gấp được trừ đi số cái thuyền Nam gấp được.

- Từ số thuyền gấp được của mỗi bạn, lập luận để tìm số thuyền Mai cần cho Nam để hai bạn có số thuyền bằng nhau.
Lời giải chi tiết :

Quan sát hình vẽ ta thấy Mai gấp được 8 cái thuyền, Nam gấp được 6 cái thuyền.

a) Mai gấp được hơn Nam số cái thuyền là:

          8 – 6 = 2 (cái thuyền)

                   Đáp số: 2 cái thuyền.

Vậy:  Mai gấp được hơn Nam 2 cái thuyền.

b) Mai gấp được 8 cái thuyền, Nam gấp được 6 cái thuyền.

Nếu Mai cho Nam 1 cái thuyền thì khi đó mỗi bạn đều có 7 cái thuyền .

Vậy: Để hai bạn có số thuyền bằng nhau, Mai cần cho Nam 1 cái thuyền.
Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Bút đỏ dài hơn bút vàng 4 cm, bút vàng dài hơn bút xanh 3 cm. Hỏi bút đỏ dài hơn bút xanh mấy xăng-ti-mét?

A. 1 cm

B. 3 cm
C. 4 cm
D. 7 cm
Đáp án
D. 7 cm
Phương pháp giải :
Vẽ sơ đồ biểu diễn độ dài của các cây bút, từ sơ đồ tìm được cách tính xem bút đỏ dài hơn bút xanh mấy xăng-ti-mét.
Lời giải chi tiết :

Ta có sơ đồ:

Bút đỏ dài hơn bút xanh số xăng-ti-mét là:

                   4 + 3 = 7 (cm)

                             Đáp số: 7 cm.

Chọn D.

close