Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân" - Lớp 9

NHẬN BIẾT (29%)

THÔNG HIỂU (61%)

VẬN DỤNG (7%)

VẬN DỤNG CAO (4%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện