Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Miền Nam chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) và Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 -1 973). Hiệp định Pari (1973)" - Lớp 9

NHẬN BIẾT (46%)

THÔNG HIỂU (27%)

VẬN DỤNG (19%)

VẬN DỤNG CAO (8%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện