Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Miền Nam chiến đấu chống chiến lược ‘Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 – 1965)" - Lớp 9

NHẬN BIẾT (29%)

THÔNG HIỂU (36%)

VẬN DỤNG (21%)

VẬN DỤNG CAO (14%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện