Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Miền Bắc vừa sản xuất vừa làm nghĩa vụ hậu phương, chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1965 – 1968) và chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969 – 1973)" - Lớp 9

NHẬN BIẾT (47%)

THÔNG HIỂU (37%)

VẬN DỤNG (11%)

VẬN DỤNG CAO (5%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện