Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX " - Lớp 9

NHẬN BIẾT (33%)

THÔNG HIỂU (38%)

VẬN DỤNG (19%)

VẬN DỤNG CAO (10%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện