Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950) " - Lớp 9

NHẬN BIẾT (38%)

THÔNG HIỂU (38%)

VẬN DỤNG (21%)

VẬN DỤNG CAO (4%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện