Luyện bài tập với chủ đề "Các dạng toán về phép nhân và phép chia số tự nhiên" - Lớp 6

THÔNG HIỂU (38%)

VẬN DỤNG (54%)

VẬN DỤNG CAO (8%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện