Luyện bài tập với chủ đề "Các dạng toán về phép nhân, chia số nguyên, bội và ước của một số nguyên (tiếp)" - Lớp 6

NHẬN BIẾT (9%)

THÔNG HIỂU (32%)

VẬN DỤNG (45%)

VẬN DỤNG CAO (14%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện