Luyện bài tập với chủ đề "Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000" - Lớp 4

NHẬN BIẾT (21%)

THÔNG HIỂU (43%)

VẬN DỤNG (36%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện