Luyện bài tập với chủ đề "Giây, thế kỉ" - Lớp 4

NHẬN BIẾT (14%)

THÔNG HIỂU (38%)

VẬN DỤNG (43%)

VẬN DỤNG CAO (5%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện